JEE 2019

JEE 20192019-04-08T09:26:02+00:00

JEE MAINS RESULT 2019 IN PERCENTILE

 • RAMA KRISHNA – 99.53
 • ASIF MOHAIDEEN – 99.40
 • RAGHAV – 99.39
 • DWARAGANATHAN – 99.37
 • KALYANA SUNDARAM – 98.64
 • ARVINDH – 98.17
 • MAHESH – 97.80
 • AKANKSHA DAS – 97.80
 • THARUN KUMAR – 97.50
 • SHARAN RAM – 97.18
 • PERIYA KARUPPAN – 96.60
 • RANAESWAR – 96.36
 • SUPRAJA – 96.36
 • DHARRSHINE – 96.34
 • PRADEEP – 96.25
 • RAMA KRISHNAN – 96.20
 • TARIQ ANWAAR – 96.17
 • VISHWATHIGA – 95.62
 • SABARINATHAN – 95.60
 • SRI RAM – 95.60
 • VARUN – 95.50

2017

2018